ADAM-KOPY Roboty ziemne Koparko-ładowarką

Koparka, transport, wyburzenia, brukarstwo

Wy­ko­nu­je­my kompleksowe zme­cha­ni­zo­wa­ne ro­bo­ty ziem­ne przy uży­ciu no­wo­cze­snej i wy­daj­nej ko­par­ko­-ła­do­war­ki CASE – na te­re­nie Gru­dzią­dza i w oko­licz­nych miej­sco­wo­ściach. Wspo­ma­ga­my pra­ce bu­dow­la­ne – wy­ko­nu­je­my wy­ko­py pod fun­da­men­ty, przy­łą­cza, rowy do rur, ka­bli, pra­ce in­sta­la­cyj­ne; na­sza ma­szy­na świet­nie spraw­dza się przy prze­miesz­cza­niu i trans­por­cie ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych – żwiru, pia­sku, zie­mi. Na wy­po­sa­ża­niu na­szej ła­do­war­ki znaj­du­je się młot pneu­ma­tycz­ny któ­ry zna­ko­mi­cie na­da­je się do kru­sze­nia gru­zu, be­to­nu, i in­nych prac w trak­cie roz­bió­rek, re­mon­tów lub wy­bu­rzeń.

Ofe­ru­je­my usłu­gi trans­por­to­we cię­ża­rów­ką – prze­wóz kru­szyw bu­dow­la­nych – żwir, pia­sek, ka­mie­nie – wy­wóz gru­zu, prze­wóz ła­dun­ków dłu­ży­co­wych (do 14 me­trów).

Mamy znaczne doświadczenie w bu­do­wie dróg, pod­jaz­dów, przy­go­to­wy­wa­niu te­re­nu pod kost­kę bru­ko­wą, wy­rów­ny­wa­niu nawierzchni.

Po­ma­ga­my za­go­spo­da­ro­wy­wać te­re­ny zie­lo­ne – plan­tu­je­my zie­mię, ko­pie­my rowy, do­ły, usy­pu­je­my skar­py, przewozimy zie­mię; w na­szej ofer­cie są też wy­ko­py zbior­ni­ków wod­nych, ba­se­nów, sta­wów i in­ne­go ro­dza­ju upięk­szeń te­re­nu.

Usługi ko­par­ko­-ła­do­war­ką wy­ko­nu­je­my szyb­ko, ter­mi­no­wo, bez­piecz­nie i zgod­nie z ży­cze­nia­mi, ofe­ru­je­my bar­dzo przy­stęp­ny cen­nik.

koparko-ładowarka na budowie przewożenie żwiru, piasku usuwanie korzeni drzew górna pozycja łyżki ładowarki koparka case gotowa na stanowisku wyrównywanie skarpy ziemnej wyrównywanie ziemnych tarasów wykop wąskiego rowu do kabla instalacji usługi transportowe rozbiórka budynku koparka case koparka fundamenty wykop ziemny wyrównywanie pobocza pod kostkę chodnikową

Pra­ce bu­dow­la­ne

 • Wy­ko­py pod fun­da­men­ty, przy­łą­cza, ba­se­ny
 • Ko­ry­to­wa­nie pod kost­kę bru­ko­wą
 • Za­ła­du­nek, roz­ła­du­ne­k
 • Za­sy­py­wa­nie fun­da­men­tó­w
 • Za­ła­du­nek urob­ku
 • Ro­zbiór­ka za po­mo­cą mło­ta pneu­ma­tycz­ne­go

Tran­spor­t

 • Prze­wóz ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych – kru­szyw, ka­mie­nia
 • Wy­wóz gru­zu i pia­sku po pra­cach roz­biór­ko­wy­ch
 • Ła­dun­ki dłu­ży­co­we (prę­ty, szy­ny, bel­ki) do 14 me­tró­w
 • Przy­wóz zie­mi ogrod­ni­czej, hu­mus, tor­f
 • Prze­wóz wę­gla, kok­su
 • Wy­wóz śnie­gu

Me­lio­ry­za­cja

 • U­mac­nia­nie skar­p
 • Ro­wy me­lio­ry­za­cyj­ne
 • Ko­pa­nie sta­wó­w
 • Czysz­cze­nie ro­wów me­lio­ry­za­cyj­ny­ch
 • Wy­ko­py pod ru­ry
 • U­draż­nia­nie ka­na­łów melioryzacyjnych

Te­re­ny zie­lo­ne

 • Nie­we­lo­wa­nie te­re­nu
 • Od­śnie­ża­nie
 • Za­ła­du­nek wi­dła­mi
 • Plan­to­wa­nie zie­mi
 • Wy­ko­py pod ba­se­ny, oczka wod­ne, sta­wy
 • Wyrywanie korzeni drzew, usuwanie krzewów

Nasze prace

 • Budowa dróg

  wykopy pod drogę
  Przygotowywujemy podłoże do budów dróg, dojazdów, chodników - kostki brukowej. Także rowy dla infrastruktury - kabli, rur, przewodów.
 • Fundamenty budowlane

  usuwanie starych fundamentów
  Wykopy pod fundamenty budynków, kruszenie betonu poprzednich fundamentów młotem pneumatycznym, mechaniczne wydobywanie pozostałości starych budowli.
 • Rozbiórki budynków

  rozbiórka budynku
  Naszą koparko-ładowarkę oprócz standardowej łyżki można wyposażyć w młot pneumatyczny który znakomicie przyspiesza i ułatwia burzenie budynków, kruszenie betonu, rozbiórkę chodników.

Prace minikoparką

Nasza nowa minikoparka charakteryzuje się zwartą budową i zwinnością, co pozwala na precyzyjne i skuteczne prace ziemne w trudnodostępnych miejscach. Oferta usług z wykorzystaniem tej maszyny jest nowością w naszej ofercie i zapewnia elastyczność i doświadczenie operatorów, którzy dostosowują się do potrzeb klienta. Kompleksowa usługa pracy minikoparką zapewnia profesjonalną obsługę i efektywność w realizacji projektów budowlanych, a klienci mogą liczyć na wydajne i precyzyjne wykonanie różnorodnych prac ziemnych.

prace minikoparką

Nowa koparka

Dysponujemy nową, wydajną koparką LIEBHERR 314 – dzięki sprawnej obsłudze wykopy, rozbiórki, wyburzenia i prace ziemne mogą zostać wykonane szybciej.

koparka liebherr nowa liebherr koparka najnowsza koparka

Certyfikat Wiarygodna Firma

Usługi Robót Ziemnych Adam Kopciński uczestnicząc w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Firma spełnia warunki określone w Kodeksie Dobrych Praktyk jako wiarygodny, transparentny i rzetelny partner biznesowy, regulujący terminowo swoje zobowiązania.

USŁUGI ROBÓT ZIEMNYCH ADAM KOPCIŃSKI Certyfikat Wiarygodna Firma

Cieszymy się najlepszą opinią

Góry przerzuconej ziemi, tony przeniesionych kamieni, gąszcz powyrywanych korzeni, strumienie stawów, oczek wodnych i sadzawek, mnóstwo domów w wykopanych z naszą pomocą fundamentach, kilometry rowów kryjących instalacje, połacie chodników wyłożonych kostką brukową – to doświadczenia, jakie zyskaliśmy i wykorzystujemy w każdym nowym zadaniu - nasi operatorzy koparki są najlepszymi specjalistami.

Nasza zręczność, wiedza, terminowość i zaangażowanie pozwalają wywiązywać się z prac szybko – bez niepotrzebnych komplikacji, dzięki temu cieszymy się dużą ilością pozytywnych opinii – dziękujemy wszystkim za oceny :)

Kontakt

ADAM-KOPY Usługi Robót Ziemnych
Adres :Śniadeckich 82
86-300 Grudziądz
Kujawsko-Pomorskie
Telefon :697 990 777
Godziny :Pn-Pt 7:00‒16:00
WWW :robotyziemne.grudziadz.net
Youtube
działamy w Grudziądzu i okolicach
Wyślij wiadomość

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu robotyziemne jest Adam-Kopy Usługi Robót Ziemnych z siedzibą w Grudziądzu, ul. Śniadeckich, REGON 340399148
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www
 2. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego.
  6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Udostępnienie danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry